การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 1

The First Aviation National Symposium

วัตถุประสงค์

เครือข่ายวิชาการ

เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการด้านการบิน

โอกาสในการนำเสนอผลงาน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติด้านการบิน

แผนแม่บท ประเทศไทย ๔.๐

เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการบินสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

เวทีทางการศึกษาเฉพาะทาง

เพื่อสร้างเวทีทางการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินเพื่อก้าวสู่การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ

สื่อกลาง

เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินสู่ภาคประชาชน

กำหนดการ

กิจกรรมภาคเช้า

8:00 - 9:00m น.

ลงทะเบียน หน้าห้อง Grand Balloon

09.00 - 09.45 น.

ปาถกฐา เรื่อง “ประเทศไทยทำไมต้องมีศูนย์ Safety ด้านการบิน”

09.45 - 10.00 น.

ถาม-ตอบ

10.00 - 10.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.20 – 10.30 น.

ชมวิดีทัศน์ “Linkage 24 Hr”

10.30 – 10.45 น.

- พิธีเปิด โดย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

- มอบรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม (The Best Research)

10.50 - 11.10 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Research to Support Sustainable Aviation Industry”
by Mr.Arun Mishra , Regional Director ICAO Asia & Pacific office

11.15 - 12.00 น.

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การบูรณาการบุคลากรด้านการบิน”
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรมภาคบ่าย

ห้อง Grand Ballroom

13.00-13.50 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง “The Best Aviation Research and Innovation for Humanity”

14.00 – 14.30 น.

การบรรยาย เรื่อง “ทิศทางน้ำมันกับเทคโนโลยีอากาศยานในอนาคต”

14.45 – 15.00 น.

การบรรยาย เรื่อง “ Smart travel with Amadeus”

15.00 - 15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 15.50 น.

การบรรยาย เรื่อง “การทดสอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ทางการบินและการสอบเทียบ”

15.55 – 16.25 น.

การบรรยาย เรื่อง “The next generation of flight and ATC”

ห้อง CHIENG-TUNG / ห้อง CHIENG-RUNG

ห้อง CHIANG-NGERN / ห้อง CHIENG-THONG

13.00 - 16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral / แบบ Poster

16.30 - 17.00 น.

มอบประกาศนียบัตร / พิธีปิดการประชุมวิชาการ

นับถอยหลังสู่การประชุม

  • Days

  • Hours

  • Minutes

  • Seconds

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

                                                               คลิกลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน มีดังต่อไปนี้
1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยบนเวที อัตราคนละ 2,500 บาท
2. บุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน อัตราคนละ 750 บาท

การชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขา องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (จตุจักร)
ชื่อบัญชี  สถาบันการบินพลเรือน บัญชีเลขที่   035-1-29083-4 

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
กรณีในนามบุคล : ระบุข้อมูลดังนี้
     1. ชื่อ-นามสกุล
     2. หมายเลขบัตรประชาชน
     3. ที่อยู่
กรณีในนามหน่วยงาน : ระบุข้อมูลดังนี้
     1. หน่วยงาน (กรณีที่มีสาขา ให้ระบุสาขาที่ให้ออกใบเสร็จรับเงิน)
     2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
     3. ที่อยู่
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail: waraporntung@gmail.com

สนับสนุนโดย


แผนผังการจัดงาน

ติดต่อสอบถาม

ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน  Tel. +66 (0) 97 978 5588
ดร. อภิรดา  นามแสง Tel. +66 (0) 86 757 3393
อาจารย์ณัฐกรานต์  ไชยหาวงศ์ Tel. +66 (0) 93 452 4463

E-Mail : waraporntung@gmail.com 
Line ID : @catc

URL : https://www.csr-symposium.com

ภาคีผู้ร่วมสร้างโครงการ

3 สถาบันทางการศึกษาชั้นนำ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์โครงการสุดยอดการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติแห่งประเทศไทย

กิจกรรมภายในงาน

กิจกรรมภายในงาน